0 CZK

Ochrana osobných údajov – GDPR

Verejné oznámenie o ochrane osobných údajov

 

Tieto zásady o ochrane súkromia fyzických osôb sú spracované v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 ochrane fyzických osôb v súvislosti pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a zrušení smernice 95/46/ES (GDPR). Cieľom týchto Zásad je poskytnúť fyzickým osobám základné informácie týkajúce sa spracovania osobných údajov, ich ochrany a spôsobov spracovania.

Slovník pojmov použitých v tomto verejnom oznámení o ochrane osobných údajov:

,, osobný údaj “ – všetky informácie, ktoré by Vás mohli identifikovať teraz alebo kedykoľvek v budúcnosti,

„ spracovanie “- akákoľvek operácia vykonávaná s Vašimi osobnými údajmi, ako napríklad zhromaždenie, usporiadanie, štruktúrovanie, uloženie, prispôsobenie alebo pozmenenie, vyhľadanie, nahliadnutie, používanie, sprístupnenie prenosom, šírenie alebo akékoľvek iné sprístupnenie, zoradenie či skombinovanie, obmedzenie, vymazanie alebo zničenie,

„ správcom “ - fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý sám alebo spoločne s inými, určí účely a prostriedky spracovania osobných údajov,

„ spracovateľ “ - fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý pre nás spracováva osobné údaje,

„ príjemca “ - fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorým sú osobné údaje poskytnuté, či už sa jedná o tretiu stranu, alebo nie,

Týmto dokumentom by sme Vás radi informovali, ako nakladáme s Vašimi osobnými údajmi a uistili Vás, že Vaše osobné údaje sú pre nás tým najcennejším, čo neustále chránime. Naši zamestnanci nakladajú s Vašimi osobnými údajmi v súlade s platnou legislatívou Českej republiky a Európskej únie. Naše systémy IT a procesy sú pravidelne kontrolované, aby sme vždy pracovali s Vašimi osobnými dátami tým najlepším a najbezpečnejším spôsobom. Uvedomujeme si, že Vaše osobné informácie, ktoré ste nám zverili, nie sú naším vlastníctvom, a preto si vážime dôveru, ktorú do nás vkladáte, pri zverení Vašich osobných údajov. Ak získame Vaše osobné údaje z verejných zdrojov alebo nám ich zveríte vy, vždy Vás o tom informujeme. V prípade, že by sme ich chceli využiť na iné účely, než sú tu uvedené, potom Vás upozorníme na zmeny v tomto Verejnom oznámení o ochrane osobných údajov alebo Vás požiadame o súhlas so spracovaním vašich osobných údajov k novo plánovaným účelom.

Kto sme a kto sa môže dostať k vašim osobným informáciám?

Radi by sme boli dostatočne transparentný voči Vám pri spracovaní Vašich osobných údajov, a preto Vás budeme vždy informovať, kto môže k Vašim osobným informáciám pristupovať, spracovať a kontaktovať Vás za nižšie uvedenými účelmi. Správcom vašich osobných informácií je spoločnosť DALIX, s.r.o., sídlo: Jamská 2439/59, Žďár nad Sázavou, DPO: 59101, IČO: 60728485, spoločnosti zapísanej v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Brne spisová značka C 17182, ktorá však musí odovzdávať vaše osobné údaje ďalším spoločnostiam, ak to naplnenie našich povinností voči vám žiada. Týmito spoločnosťami sú czechProject spol. s.r.o. (IČ: 25942344, poskytovateľ nášho internetového riešenia), Direct Parcel Distribution CZ s.r.o. (IČ: 61329266, prepravca), PPL CZ s.r.o. (IČ: 25194798, prepravca), TOPTRANS EU, a.s (IČ: 28202376, prepravca), STORMWARE s.r.o. (poskytovateľ účtovného programu), Eberspächer Praha s.r.o. (IČ: 27392414, obchodný partner). Vaše údaje odovzdávame do ostatných spoločností vždy a len v rámci našich povinností a v závislosti na službe, ktorú vám poskytujeme.

Vaše osobné údaje však spracovávame aj u ďalších spoločností (spracovateľov). Naši spracovatelia nám poskytujú interné systémy a úložisko s maximálnou ochranou. K vašim osobným údajom môžu mať prístup aj naši dodávatelia, ktorí sa starajú o bezpečnosť našich systémov a ide najmä o externého IT správcu. Ich činnosti sú však pod permanentnou kontrolou a viazané zmluvnými podmienkami a spracovateľskými zmluvami, aby nemohlo dôjsť k nezákonnému spracovaniu alebo spracovaniu, ktoré by ste nemohli očakávať.

Vaše osobné údaje nikdy proaktívne neposkytujeme a neposkytneme, bez toho aby sme Vás o tom vopred informovali, a to vždy elektronickou formou alebo osobným kontaktom. Vaše osobné údaje u nás zostávajú v úplnom bezpečí. Ak by sme potrebovali odovzdať vaše osobné údaje inému príjemcovi, budeme Vás o tejto skutočnosti informovať.

Čo sa stane, ak nám svoje osobné údaje nezveríte? Ak by nastala takáto situácia, nebudeme s Vami schopní uzavrieť službu a/alebo Vám poskytovať naše služby z nej vyplývajúce.

Vaše osobné údaje sú u nás v bezpečí, a preto Vás chceme informovať, ako ich chránime?

Osobné údaje, ktoré nám zveríte alebo získame z verejných zdrojov, sú u nás pod nepretržitou fyzickou, elektronickou aj procedurálnou kontrolou. Disponujeme modernými kontrolnými, technickými a bezpečnostnými mechanizmami zaisťujúcimi maximálnu možnú ochranu spracúvaných údajov pred neoprávneným prístupom alebo prenosom, pred ich stratou alebo zničením, ako aj pred iným možným zneužitím. Všetky osoby, ktoré s Vašimi osobnými údajmi prichádzajú do styku v rámci plnenia svojich pracovných či zmluvne prevzatých povinností, sú viazaný zákonnou alebo zmluvnou povinnosťou mlčanlivosti.  

Keďže práca s Vašimi osobnými údajmi je pre nás síce vedľajšou činnosťou, radi by sme Vás informovali o tom, že všetky spracovania prevádzame zákonným spôsobom.

Aby sme Vám mohli poskytnúť našu službu musíme pracovať s Vašimi osobnými údajmi, a preto k väčšine spracovaní, ktoré vykonávame, využívame zmluvných podmienok medzi Vami a nami. Niektoré údaje však môžeme mať aj nad rámec našich povinností a na tie od Vás vždy získavame súhlas, ktorý môžete udeliť slobodne a neobmedzí Vás v čerpaní nami ponúkaných služieb. Legislatíva nám tiež ukladá isté povinnosti, ktoré musíme splniť, a preto o Vás spracovávame aj údaje, aké nám zákony Českej republiky nariaďujú.

Ak nebudete súhlasiť so spracovaním alebo sa na nás budete chcieť obrátiť s otázkou, tak nás môžete kontaktovať.

Môžete sa na nás s dôverou obrátiť a po preukázaní svojej totožnosti Vám bude bezplatne umožnené prevedenie odvolania Vami udeleného súhlasu alebo môžete uplatniť svoje práva kedykoľvek v čase.

K uplatneniu svojich práv sa na nás môžete kontaktovať pomocou emailu – info@dalix.cz, alebo na centrálnom telefónom čísle 00420 566 626 563. Môžete nás tiež navštíviť na vyššie uvedenej adrese a radi pre Vás vašu žiadosť zaevidujeme na počkanie priamo na pobočke spoločnosti. Radi by sme Vás upozornili, že uplatnenie vašich práv môže byť v niektorých situáciách spoplatnené, a to za predpokladu, že sme usúdili, že už dané informácie máte alebo bude počet vašich požiadaviek neúmerne vysoký vzhľadom na dobu, v ktorej žiadate o uplatnenie svojich práv. Máte tiež právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov (Pplk. Sochora 27, 170 00, Praha 7 alebo zaslaním informácie na kontaktnú e-mailovú adresu uvedenú na stránkach dozorného úradu https://www.uoou.cz).

Radi by sme Vás informovali, na aké účely budeme spracovávať Vaše osobné údaje, ak nám ich zveríte.

Účelom spracovania Vašich osobných údajov je plnenie zmluvy medzi Vami a správcom, vrátane doručenia tovaru a riešenie práv zo zodpovednosti za vady, či prevedenie opatrení správcom pred uzatvorením takejto zmluvy a ďalej plnenie súvisiacich verejnoprávnych povinností správcom.

Ak nám poskytnete svoje osobné údaje, potom budeme spracovávať len tie, ktoré naozaj potrebujeme a musíme spracovávať.

S Vašimi osobnými údajmi nakladáme zodpovedne a uvážene s ohľadom najmä na Vaše bezpečie. Aby sme Vám mohli ponúknuť tie najlepšie služby, potom o Vás musíme viesť niektoré osobné informácie, a preto o Vás v našom systéme evidujeme:

  • Informácie o platbách za služby, kde evidujeme najmä výšku a typ tovaru

  • Identifikačné údaje vydané vládou

  • Obrázky bez priamej identifikácie osoby

  • Osobné identifikačné údaje, kde evidujeme vašu adresu, email, meno, priezvisko, telefónny kontakt

  • Služby a tovary, kde evidujeme termín vašej objednávky, tovar alebo služby, ktoré ste si od nás zakúpili

Nie všetky údaje nám však poskytujete priamo a môžu vznikať na našej strane pri návšteve našich internetových stránok, a preto by sme Vám chceli povedať, aké údaje to môžu byť. Ide najmä o tieto: 

  • IP adresy a cookies, získané návštevou našich internetových stránok, ktoré však používame len k zabezpečení našich systémov. Tieto informácie nevyužívame na účely behaviorálnej reklamy alebo iného profilovania Vašej osoby, alebo Vášho správania

  • Logy systému a informácie o prehliadaní internetovými stránkami, ktoré však nevyhodnocujeme pravidelne a tieto informácie využívame len na t, aby sme zaistili, že sú naše webové aplikácie bezpečné a prevádzkované s maximálnou úrovňou dostupnosti, dôvernosti a integrity.

Ak tieto informácie získame z iného zdroja než priamo od Vás, potom Vás o tejto skutočnosti informujeme a Vy môžete uplatniť svoje práva. Informáciu Vám poskytneme najneskôr do jedného mesiaca od chvíle, keď o Vás tieto informácie získame, ale pred zahájením vlastného spracovania. Radi by sme Vás uistili o skutočnosti, že žiadne spracovanie nebude začaté, kým o tom nebudete informovaní.

Vaše osobné údaje u nás nie sú navždy. Ako dlho budeme mať Vaše osobné údaje?  

Vaše osobné údaje nebudeme evidovať navždy, ale len po nevyhnutne nutnú dobu. V súlade s princípmi našej hlavnej podnikateľskej činnosti budú Vaše osobné údaje v informačnom systéme uložené, tak dlho ako nám nariaďujú niektoré zákony. Detailný zoznam zákonov Vám poskytneme na vyžiadanie, vrátane času, za ktorú budú Vaše osobné údaje zo systému odstránené. V zásade sa podľa zákona jedná o dĺžku spracovania v rozmedzí 5 – 10 rokov, podľa typu dokumentov a informácií, ktoré spracovávame. Spracovanie, na ktoré máme od Vás udelený súhlas budeme vykonávať počas trvania súhlasu, čo je maximálne 5 rokov od posledného kontaktu s Vami, prípadne do jeho odvolania z Vašej strany.

Pracujeme vždy s aktuálnymi informáciami?    

Všetky osobné údaje, ktoré o Vás evidujeme, pravidelne aktualizujeme. Nevykonávame žiadne spracovanie neúplných alebo neaktuálnych informácií. Budeme veľmi radi, ak nám pomôžete udržať našu databázu kontaktov aktuálnu, a veľmi oceníme, ak nám zmenu vo vašich osobných údajoch oznámite napríklad prostredníctvom emailu, telefonicky alebo pri osobnom stretnutí.

Záverečné ustanovenia

Všetky právne vzťahy vznikajúce na základe alebo v súvislosti so spracúvaním osobných údajov sa riadi právnym poriadkom Českej republiky, a to bez ohľadu na to, odkiaľ bol prístup k nim realizovaný. K riešeniu prípadných sporov vzniknutých v súvislosti s ochranou súkromia medzi Vami a nami sú tu príslušné české súdy, ktoré budú aplikovať české právo.

  • Znenie verejného oznámenia o ochrane osobných údajov môžeme a budeme pravidelne dopĺňať. O každej takejto zmene Vás vopred informujeme e-mailom alebo telefonicky najmenej 10 dní pred nadobudnutím účinnosti zmien.
  • Toto verejné oznámenie o ochrane osobných údajov nadobúda účinnosť 25.5.2018 a bolo naposledy aktualizované dňa 28.2.2020.
. .
Heureka - ověřeno zákazníky