0 Kč

 

 Veřejné oznámení o ochraně osobních údajů

 

Tyto Zásady o ochraně soukromí fyzických osob jsou zpracovány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR). Cílem těchto Zásad je poskytnout fyzickým osobám základní informace ohledně zpracování jejich osobních údajů, jejich ochraně a způsobech zpracování.

 Slovník pojmů použitých v tomto veřejném oznámení o ochraně osobních údajů

„osobní údaj“ – veškeré informace, které by vás mohly identifikovat nyní nebo kdykoliv v budoucnu;

„zpracování“ – jakákoliv operace prováděná s Vašimi osobními údaji, jako například shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení;

„správcem“ - fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů;

„zpracovatelem“ - fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který pro nás zpracovává osobní údaje;

„příjemcem“ - fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, kterým jsou osobní údaje poskytnuty, ať už se jedná o třetí stranu, či nikoli.

Tímto dokumentem bychom Vás rádi informovali, jak nakládáme s Vašimi osobními údaji a ujistili Vás, že Vaše osobní údaje jsou pro nás tím nejcennějším, co neustále chráníme. Naši zaměstnanci nakládají s Vašimi osobními údaji v souladu s platnou legislativou České republiky a Evropské unie. Naše systémy IT a procesy jsou pravidelně kontrolovány, abychom vždy pracovali s Vašimi osobními daty tím nejlepším a nejbezpečnějším způsobem. Uvědomujeme si, že Vaše osobní informace, které jste nám svěřili, nejsou naším vlastnictvím, a proto si vážíme důvěry, kterou v nás vkládáte, při svěření Vašich osobních údajů. Ať získáme Vaše osobní údaje z veřejných zdrojů nebo nám je svěříte vy, vždy Vás o tom informujeme. V případě, že bychom je chtěli využít k jiným účelům, než jsou zde uvedeny, pak Vás upozorníme na změny v tomto Veřejném oznámení o ochraně osobních údajů nebo Vás požádáme o souhlas se zpracováním vašich osobních údajů k nově zamýšleným účelům.

Kdo jsme a kdo se může dostat k vašim osobním informacím?

Rádi bychom byli dostatečně transparentní vůči Vám při zpracování Vašich osobních údajů, a proto Vás budeme vždy informovat, kdo může k Vašim osobním informacím přistupovat, zpracovávat je a kontaktovat Vás za níže uvedenými účely. Správcem vašich osobních informací je společnost DALIX, s.r.o., sídlo: Jamská 2439/59, Žďár nad Sázavou, DPO: 59101 ,  IČO: 60728485, společnosti zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně spisová značka C 17182, která však musí předávat vaše osobní údaje dalším společnostem, pokud to naplnění našich povinností vůči Vám žádá. Těmito společnostmi jsou CzechProject spol. s r.o. (IČ: 25942344, poskytovatel našeho internetového řešení), Direct Parcel Distribution CZ s.r.o. (IČ: 61329266, přepravce), PPL CZ s.r.o. (IČ: 25194798, přepravce), TOPTRANS EU, a.s (IČ: 28202376, přepravce), STORMWARE s.r.o. (IČ: 25313142, poskytovatel účetního programu), Eberspächer Praha s.r.o. (IČ: 27392414, obchodní partner).  Vaše údaje předáváme do ostatních společností vždy a pouze v rámci našich povinností a v závislosti na službě, kterou vám poskytujeme.

Vaše osobní údaje však zpracováváme i u dalších společností (zpracovatelů). Naši zpracovatelé nám poskytují interní systémy a úložiště s maximální ochranou. K vašim osobním údajům mohou mít přístup i naši dodavatelé, kteří se starají o bezpečnost našich systémů a jedná se zejména o externí IT správce. Jejich činnosti jsou však pod permanentní kontrolou a vázány smluvními podmínkami a zpracovatelskými smlouvami, aby nemohlo dojít k nezákonnému zpracování nebo ke zpracování, jež byste nemohli očekávat.

Vaše osobní údaje nikdy proaktivně nepředáváme a nesdělujeme, aniž bychom Vás o tom předem informovali, a to vždy elektronickou formou nebo osobním kontaktem. Vaše osobní údaje u nás zůstávají v naprostém bezpečí. Pokud bychom potřebovali předat vaše osobní údaje jinému příjemci, budeme Vás o této skutečnosti informovat.

Co se stane, pokud nám své osobní údaje nesvěříte? Pokud by nastala taková situace, nebudeme s Vámi schopni uzavřít službu a/nebo Vám poskytovat naše služby z ní vyplývající.

Vaše osobní údaje jsou u nás v bezpečí, a proto Vás chceme informovat, jak je chráníme?

Osobní údaje, které nám svěříte nebo získáme z veřejných zdrojů, jsou u nás pod nepřetržitou fyzickou, elektronickou i procedurální kontrolou. Disponujeme moderními kontrolními, technickými a bezpečnostními mechanismy zajišťujícími maximální možnou ochranu zpracovávaných údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, jakož i před jiným možným zneužitím. Veškeré osoby, které s Vašimi osobními údaji přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinností, jsou vázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti.

Jelikož práce s Vašimi osobními údaji je pro nás sice vedlejší činností, rádi bychom Vás informovali o tom, že veškerá zpracování provádíme zákonným způsobem.

Abychom Vám mohli poskytnout naši službu musíme pracovat s Vašimi osobními údaji, a proto k většině zpracování, které provádíme, využíváme smluvních podmínek mezi Vámi a námi. Některé údaje však můžeme mít i nad rámec našich povinností a na ty od Vás vždy získáváme souhlas, který můžete udělit svobodně a neomezí Vás v čerpání námi nabízených služeb. Legislativa nám také ukládá jisté povinnosti, kterým musíme dostát, a proto o Vás zpracováváme i údaje, jaké nám zákony České republiky nařizují.

Pokud nebudete souhlasit se zpracováním nebo se na nás budete chtít obrátit s dotazem, tak nás můžete kontaktovat.

Můžete se na nás s důvěrou obrátit a po prokázání své totožnosti Vám bude bezplatně umožněno provedeníodvolání Vámi uděleného souhlasu nebo může uplatnit svá práva kdykoliv v čase.

K uplatnění svých práv se na nás můžete obrátit pomocí emailu info@dalix.cz nebo na centrálním telefonním čísle +420 566 626 563. Můžete nás také navštívit na výše uvedené adrese a rádi pro Vás vaši žádost zaevidujeme na počkání přímo na pobočce společnosti. Rádi bychom Vás upozornili, že uplatnění vašich práv může být v některých situacích zpoplatněno, a to za předpokladu, že jsme usoudili, že již dané informace máte nebo bude počet vašich požadavků neúměrně vysoký s ohledem na dobu, ve které žádáte o uplatnění svých práv. Máte také právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (Pplk. Sochora 27, 170 00, Praha 7 nebo zasláním informace na kontaktní e-mailové adresy uvedené na stránkách dozorového úřadu https://www.uoou.cz ).

Rádi bychom Vás informovali, k jakým účelům budeme zpracovávat Vaše osobní údaje, pokud nám je svěříte.

Účelem zpracování Vašich osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem, včetně doručení zboží a řešení práv z odpovědnosti za vady, či provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy a dále plnění souvisejících veřejnoprávních povinností správcem.

Pokud nám poskytnete své osobní údaje, pak budeme zpracovávat jen ty, které opravdu potřebujeme a musíme zpracovávat.

S Vašimi osobními údaji nakládáme zodpovědně a uváženě s ohledem zejména na Vaše bezpečí. Abychom Vám mohli nabídnout ty nejlepší služby, pak o Vás musíme vést některé osobní informace, a proto o Vás v našem systému evidujeme:

  • Informace o platbách za služby, kde evidujeme zejména částku a druh zboží

  • Identifikační údaje vydané vládou

  • Obrázky bez přímé identifikace osoby

  • Osobní identifikační údaje, kde evidujeme vaši adresu, email, jméno, příjmení, telefonní kontakt

  • Služby a zboží, kde evidujeme termín vaší objednávky, zboží nebo služby, které si od nás zakoupili

Ne všechny údaje nám však poskytujete přímo a mohou vznikat na naší straně při návštěvě našich internetových stránek, a proto bychom Vám chtěli říci, jaké údaje to mohou být. Jedná se zejména o tyto:

  • IP adresy a cookies, získané návštěvou našich internetových stránek, které však používáme jen k zabezpečí našich systémů. Tyto informace nevyužíváme za účelem behaviorální reklamy nebo jiného profilování vaší osoby, či Vašeho chování

  • Logy systému a informace o procházení internetovými stránkami, které však nevyhodnocujeme pravidelně a tyto informace využíváme jen k tomu, abychom zajistili, že jsou naše webové aplikace bezpečné a provozované s maximální úrovní dostupnosti, důvěrnosti a integrity.

Pokud tyto informace získáme z jiného zdroje než přímo od Vás, pak Vás o této skutečnosti informujeme a Vy můžete uplatnit svá práva. Informaci Vám poskytneme nejpozději do jednoho měsíce od chvíle, kdy o Vás tyto informace získáme, ale před zahájením vlastního zpracování. Rádi bychom Vás ujistili o skutečnosti, že žádné zpracování nebude započato, dokud o tom nebudete informováni.

Vaše osobní údaje u nás nejsou navždy. Jak dlouho budeme mít Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje nebudeme evidovat navždy, ale jen po nezbytně nutnou dobu. V souladu s principy naší hlavní podnikatelské činnosti budou Vaše osobní údaje v informačním systému uloženy, tak dlouho jak nám nařizují některé zákony. Detailní seznam zákonů Vám poskytneme na vyžádání, včetně doby, za kterou budou vaše osobní údaje ze systému odstraněny. V zásadě se dle zákona jedná o délku zpracování v rozmezí 5 – 10 let, dle typu dokumentů a informací, které zpracováváme. Zpracování, na které máme od vás udělený souhlas bude provádět po dobu trvání souhlasu, což je maximálně 5 let od posledního kontaktu s vámi, případně do jeho odvolání z vaší strany.

Pracujeme vždy s aktuálními informacemi?

Veškeré osobní údaje, které o Vás evidujeme, pravidelně aktualizujeme. Neprovádíme žádné zpracování neúplných nebo neaktuálních informací. Budeme velice rádi, pokud nám pomůžete udržet naši databázi kontaktů aktuální, a tak velice oceníme, pokud nám změnu ve vašich osobních údajích sdělíte například prostřednictvím emailu, telefonem nebo při osobním setkání.

Závěrečná ustanovení

Veškeré právní vztahy vznikající na základě nebo v souvislosti se zpracováváním osobních údajů se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to, odkud byl přístup k nim realizován. K řešení případných sporů vzniklých v souvislosti s ochranou soukromí mezi Vámi a námi jsou zde příslušné české soudy, které budou aplikovat české právo.

  • Znění veřejného oznámení o ochraně osobních údajů můžeme a budeme pravidelně doplňovat. O každé takové změně Vás předem informujeme e-mailem nebo telefonicky nejméně 10 dnů před nabytím účinnosti změn.

  • Toto Veřejné oznámení o ochraně osobních údajů nabývá účinnosti 25. 5. 2018 a bylo naposledy aktualizováno dne 28.2.2020.

 

 

 

. .
Heureka - ověřeno zákazníky