Obchodné podmienky

Obchodné podmienky spoločnosti DALIX, s.r.o.

 

PRIEMYSELNÉ PRÁVO

Spoločnosť DALIX, s.r.o. je vlastníkom slovnej ochrannej známky (č.zápisu 303074) a slovnéj grafickej známky (č. zápisu 303073) zapísaných do registra ochranných známok Úradom priemyslového vlastníctva Českej republiky dňa 13.1.2009 a je oprávnená užívať grafické označenie:

                                                            

Spoločnosť DALIX, s.r.o. – oficiálny zástupca firiem Dometic WAECO International GmbH pre ČR, KALORI S.A.S., OLIVO cold logistics, MASTERVOLT International BV a ENGEL pre ČR a SR je oprávnená používať vo svojich obchodných aktivitách slovné grafické značky:

   

Používanie ochranných značiek bez súhlasu vlastníka je nezákonné a dochádza tým k porušovaniu priemyselných práv.

AUTORSKÉ PRÁVO 

Obsah stránok www.dalix.cz je chránený autorským zákonom. Kopírovanie, šírenie fotografií, textu a informácií bez súhlasu vlastníka je zakázané. Kopírovanie a šírenie iného obsahu, v akejkoľvek podobe, bez písomného súhlasu spoločnosti DALIX, s.r.o. je nezákonné.

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti DALIX, s.r.o.

Záväzkové vzťahy medzi spoločnosťou DALIX, s.r.o., Jamská 2439/59, Žďár nad Sázavou, PSČ 591 01 a kupujúcim, sa riadi týmito všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len VOP)

Kúpna zmluva a jej uzatvorenie.

Kupujúci je oprávnený robiť objednávky písomne (vrátane faxu alebo e-mailu), osobne alebo telefonicky. Kúpna zmluva je uzatvorená odoslaním objednávky kupujúcim. Storno objednávky musí byť uskutočnené písomnou formou. Pokiaľ je tovar už pripravený na vyskladnenie, vyhradzuje si predávajúci právo účtovať stornovací poplatok vo výške 25% z hodnoty objednávky. Ak bola zmluva uzavretá podľa zákona č. 89/2012 Zb. občianskeho zákonníka, pri použití prostriedkov komunikácie na diaľku, má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu a bez akejkoľvek sankcie do 14 dní od prevzatia plnenia. Toto sa vzťahuje iba na zmluvy uzavreté medzi spoločnosťou DALIX, s.r.o. ako predávajúcim a kupujúcim spotrebiteľom, tak ako je vymedzený v ustanovení § 419 občianskeho zákonníka. Ak uplatní spotrebiteľ právo na odstúpenie od zmluvy podľa § 1829 vyššie uvedeného zákona, má dodávateľ právo len na náhradu skutočne vynaložených nákladov spojených s vrátením tovaru, tzn. požadovať po spotrebiteľovi náhradu skutočne vynaložených nákladov, ktoré boli spojené so zaslaním a s vrátením tovaru, okrem nákladov na dopravu. Vrátený tovar musí byť nepoužitý, nepoškodený, čistý a v pôvodnom obale. Dodávateľ je zároveň povinný vrátiť spotrebiteľovi zaplatenú finančnú čiastku najneskôr do 30 dňa od odstúpenia. V ostatných prípadoch je vrátenie tovaru možné len po predchádzajúcej dohode medzi predávajúcim a kupujúcim. Vrátený tovar musí byť nepoužitý, nepoškodený, čistý a v pôvodnom obale, v opačnom prípade bude vrátená suma úmerne znížená podľa stavu vráteného tovaru. V prípade, že bude kúpna cena uhradená cez platobný terminál, bude vrátená suma znížená o bankový poplatok za použitie platobného terminálu.

Kúpna cena a platobné podmienky.

Kúpna cena tovaru je stanovená zmluvou uzatvorenou medzi predávajúcim a kupujúcim. Ak by bola kúpna zmluva uzatvorená bez výslovného stanovenia ceny tovaru, platí cena uverejnená predávajúcim v deň objednania tovaru. Ceny uvedené predávajúcim budú účtované v súlade s platnými právnymi predpismi. Na základe novely zákona č. 185/2001 Zb., je u niektorých druhov tovaru účtovaný poplatok PHE ako osobitná položka na účtovnom doklade. Na našich stránkach je uvedená cena vrátane tohto poplatku, tj. Celková cena, ktorú zákazník zaplatí je súčtom uvedenej ceny výrobku a poplatku PHE. V prípade, že je u konkrétnom výrobku uvedená cena s časovo obmedzenou platnosťou, platí táto cena pre konkrétnu dodávku iba v prípade, že je kúpna zmluva uzatvorená v čase platnosti konkrétnej časovo obmedzenej ceny. Nárok predávajúceho na zaplatenie kúpnej ceny vznikne dodaním tovaru kupujúcemu podľa týchto podmienok. Vlastnícke právo k dodávanému tovaru prechádza na kupujúceho až okamihom úplného vyrovnania kúpnej ceny. Kupujúci je povinný uhradiť predávajúcemu kúpnu cenu do 10 dní po dodaní tovaru, ak nie je uvedené v daňovom doklade inak. Predávajúci je oprávnený požadovať pred dodaním tovaru uhradenie zálohy až do výšky 100% kúpnej ceny alebo zaslať tovar na dobierku. V prípade omeškania so splnením záväzku kupujúceho uhradiť kúpnu cenu alebo zálohu na ňu sa o dobu takéhoto omeškania predlžuje lehota pre dodanie tovaru kupujúcemu. Predávajúci vystaví kupujúcemu riadny daňový doklad – faktúru zodpovedajúcu dohodnutému alebo predávajúcim stanoveným spôsobom úhrady kúpnej ceny. Kúpna cena sa považuje za uhradenú okamihom pripísania celej kúpnej ceny na účet predávajúceho, prípadne uhradením celej kúpnej ceny predávajúcemu v hotovosti. V prípade omeškania kupujúceho s úhradou peňažného záväzku voči predávajúcemu má predávajúci nárok na úhradu zmluvnej pokuty vo výške 0,1% dlžnej sumy za každý deň omeškania. Dohodnutím ani zaplatením zmluvnej pokuty nie sú dotknuté nároky predávajúceho na náhradu škody. Ak je kupujúci v omeškaní s úhradou čiastkových splátok, je predávajúci oprávnený požadovať splatenie celej dlžnej sumy naraz. V prípade omeškania kupujúceho s úhradou peňažného záväzku voči predávajúcemu, hoci by takýto záväzok vyplýval z inej zmluvy alebo platných právnych predpisov, o viac ako 10 kalendárnych dní je predávajúci oprávnený od kúpnej zmluvy alebo jej časti odstúpiť. Ak má predávajúci pochybnosti o platobnej schopnosti kupujúceho, môže od zmluvy odstúpiť, ak nepredloží kupujúci v predávajúcom určenom termíne predávajúcemu ním požadovanú zálohu alebo dostatočnú istotu. Odstúpením od kúpnej zmluvy nie sú dotknuté nároky predávajúceho na zaplatenie zmluvnej pokuty, ani právo na náhradu škody vzniknutej porušením zmluvy.

ZÁRUKA

Predávajúci poskytuje záruku na tovar po dobu 24 mesiacov odo dňa dodania tovaru u vybraných výrobkov 36 mesiacov. Záruka na náhradné diely je poskytovaná v dĺžke 6 alebo 12 mesiacov. O zistených chybách a zodpovednosti predávajúceho za ne je kupujúci povinný zabezpečiť vierohodné dôkazy. Po dobu riešenia reklamácie je kupujúci povinný ponechať tovar v stave preukazujúcim pôvod a charakter vady a toto uschovať na svoje náklady až do rozhodnutia predávajúceho o spôsobe vyriešenia reklamácie. Kupujúci je povinný v prípade reklamácie postupovať nasledujúcim spôsobom: V prípade porušenia obalu alebo pri zjavnom poškodení zásielky je kupujúci povinný zaznamenať túto skutočnosť na prepravnom liste dopravcu a neodkladne informovať písomnou formou (faxom alebo e-mailom) predávajúceho. V prípade nekompletnosti zásielky či inej zjavnej chyby, ktorá nie je viditeľná pri preberaní zabaleného tovaru, je kupujúci povinný informovať písomnou formou (faxom alebo e-mailom) predávajúceho, a to do 24 hodín od prevzatia zásielky. V tomto prípade je kupujúci povinný zaobstarať fotodokumentáciu zachytávajúcu reklamovanú vadu, napr. v elektronickej podobe, a túto v lehote na uplatnenie záruky poslať predávajúcemu. Reklamačné konanie bude následne prebiehať podľa pokynov predávajúceho v súlade so všeobecne platnými predpismi. V prípade skrytých vád je kupujúci povinný informovať písomnou formou (faxom alebo e-mailom) predávajúceho, a to do 3 pracovných dní od zistenia poškodenia, najneskôr však do 24 mesiacov od dodávky tovaru. Predchádzajúce ustanovenie platí obdobne. V prípade že zistené chyby nebudú v uvedenej lehote u predávajúceho reklamované alebo ak nebude kupujúci pri reklamácií postupovať v súlade s podmienkami, nárok kupujúceho vyplývajúce zo zodpovednosti za vady a poskytnutej záruky zaniká. V prípade včasnej a oprávnenej reklamácie neodstrániteľnej chyby bude kupujúcemu bezplatne dodaný náhradný tovar, v prípade reklamácie odstrániteľnej závady bude vykonaná oprava poškodeného tovaru, ak sa nedohodnú strany inak. Uplatnenie reklamácie, hoci oprávnené, nezakladá právo kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy. Predávajúci vykoná odstránenie riadne a včas reklamovanej chyby v lehote primeranej povahe vady. V prípade, že kupujúci neumožní alebo zabráni predávajúcemu riešiť vadu tovaru či jeho možnú opravu alebo bez vedomia a súhlasu predávajúceho vyrieši vadu sám (alebo začne s jej odstraňovaním) alebo prostredníctvom tretej osoby, zanikajú tým jeho nároky vyplývajúce z poskytnutej záruky a zo zodpovednosti za vady. Záruka zaniká najmä porušením ochranných pečatí a nálepiek, pokiaľ sú na výrobku, neodbornou inštaláciou, zaobchádzaním či obsluhou, v prípade poškodenia tovaru, používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, alebo zapojením do siete nezodpovedajúcim príslušným normám. Ak sa nedohodnú zmluvné strany inak, nemá uplatnenie reklamácie vplyv na povinnosť zaplatenia kúpnej ceny v plnej fakturovanej výške. Pri neoprávnených reklamáciách má predávajúci voči kupujúcemu nárok na úhradu preukázateľných nákladov vzniknutých v súvislosti s riešením takejto reklamácie. Predávajúci zodpovedá za škodu, ktorú zavinil porušením svojich povinností. Predávajúci zodpovedá za škodu do výšky zodpovedajúcej hodnote plnenia, ktoré je predmetom kúpnej zmluvy. Predávajúci nezodpovedá za nepriame škody a za následné škody (vrátane ušlého zisku).

PREPRAVA

Odovzdanie a prevzatie tovaru

Povinnosť predávajúceho dodať kupujúcemu tovar sa považuje za splnenú prevzatím tovaru v mieste dodania kupujúceho alebo jeho uložením u tretej osoby. Týmto okamihom prechádza na kupujúceho nebezpečenstvo škody na tovare, nebezpečenstvo straty, poškodenia, znehodnotenia alebo zničenia tovaru. Miestom dodania tovaru sa rozumie miesto uvedené v kúpnej zmluve s tým, že ak také miesto nebude v kúpnej zmluve uvedené, považuje sa za také miesto sídlo kupujúceho zapísané v obchodnom registri ku dňu odoslania tovaru predávajúcim. Kupujúci sa zaväzuje v mieste dodania tovaru (vrátane čiastkovej dodávky) riadne a včas prevziať a s odbornou starostlivosťou skontrolovať jeho množstvo a existenciu zjavných vád. Všetky poškodenia dodávaného tovaru musia byť ihneď oznámené prepravnej firme najneskôr v deň prevzatia, v prípade pochybností kontaktovať ihneď predávajúceho. Kupujúci sa zaväzuje poskytnúť plnú súčinnosť na to, aby mohol byť tovar do miesta dodania dopravený a kupujúcemu odovzdaný. Kupujúci je povinný zabezpečiť prevzatie tovaru prostredníctvom na to oprávnenej osoby, pričom zodpovedá za to, že osoba preberajúca tovar v mieste dodania bude k takému konaniu oprávnená. Osoba preberajúca v prospech kupujúceho tovar písomne potvrdí prevzatie tovaru a na prepravnom liste dopravcu vyznačí zistené nedostatky. Ak je kupujúci v omeškaní s prevzatím tovaru, môže predávajúci tovar uložiť na účet a nebezpečenstvo kupujúceho vo verejnom skladišti alebo u iného uschovávateľa. Z rovnakého dôvodu je predávajúci bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho oprávnený odstúpiť od zmluvy ohľadne dodávky, s ktorej prevzatím je kupujúci v omeškaní. V takom prípade je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu náklady spojené s márnym dodaním tovaru tak, ako mu budú predávajúcim vyúčtované, a uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 25% ceny tovaru.

SLUŽBY

Kúpna cena zahŕňa aj obvyklé zabalenie tovaru. V prípade pochybností o obvyklosti zabalenia platí, že spôsob zabalenia je oprávnený určiť predávajúci. Náklady na neštandardné balenie podľa požiadaviek kupujúceho budú kupujúcemu účtované vedľa kúpnej ceny tovaru. Doprava tovaru nie je zahrnutá v cene. Kupujúci je oprávnený vybrať spôsob prepravy tovaru do miesta dodania. Tovar je zasielaný v kartóne. Cena za dopravu sa odvíja od počtu kusov a objemu tovaru (cca 1 balík – bežná autochladnička stojí 150, až 200, Kč bez DPH). U nadštandardnej prepravy je vždy kupujúci o výšku ceny za prepravu informovaný. Kúpna cena nezahŕňa montáž tovaru, ktorý je dodávaný v demontovanom stave. Na základe dohody s predávajúcim a osobitnej dohody predávajúci zaistí montáž tovaru na náklady kupujúceho. Väčšina tovaru je skladom vo firme DALIX. Dostupnosť v e-shope – skladom sa rozumie, že tovar je na sklade firmy DALIX alebo pobočných skladoch v rámci EÚ. Termín dodania je 1 – 2 pracovné dni. Ak nie je tomu tak, je vždy kupujúci o termíne dodania informovaný.

ZÁVER

Záverečné ustanovenia.

Za okolnosť vylučujúcu zodpovednosť sa považuje prekážka, ktorá nastala nezávisle na vôli povinnej strany a bráni jej v splnení jej povinností, ako napr. požiar, výbuch, nehoda, záplavy, vojna, mobilizácia, rozhodnutie vlády, nemožnosť získať potrebný materiál, zariadenia, energie, palivo a preprava. Za týchto okolností nemôže byť žiadna zo strán v omeškaní, avšak práva a povinnosti každej strany zostávajú nedotknuté. Ak sa stane v dôsledku týchto okolností včasné dodanie tovaru nemožným, predlžuje sa primerane dodacia lehota za predpokladu, že je neskoršie plnenie možné.

V prípade, že dôjde medzi predávajúcim a kupujúcim k vzniku spotrebiteľského sporu z kúpnej zmluvy alebo zo zmluvy o poskytovaní služieb, ktorý sa nepodarí vyriešiť vzájomnou dohodou, môže spotrebiteľ podať návrh na mimosúdne riešenie takéhoto sporu určenému subjektu mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov, ktorým je:

Česká obchodní inspekce

Ústřední inspektorát - oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz 
Web: adr.coi.cz   

Kupujúci súhlasí s tým, aby predávajúci údaje, ktoré mu kupujúci poskytol v súvislosti s uzatvorením a plnením kúpnej zmluvy, spracovával a využíval k obchodným a marketingovým účelom. Tento súhlas udeľuje kupujúci predávajúcemu na dobu neurčitú od uzavretia prvej kúpnej zmluvy. Ak by sa ktorékoľvek ustanovenie týchto podmienok ukázalo byť neplatným z dôvodov rozporu s kogentným ustanovením všeobecne záväzných právnych predpisov, potom táto skutočnosť nepôsobí ako neplatnosť konkrétneho ustanovenia, ak je toto oddeliteľné od ostatného obsahu podmienok a jeho neplatnosť nebude mať dôsledky pre ostatné práva a povinnosti zmluvných strán

KVALITA

Záruka zhody s dizajnom a bezpečnostnými požiadavkami, stanovenými pre výrobky určené na predaju v rámci EÚ. Položky, na ktoré sa vzťahuje zákon č. 22/1997 Zb., bolo vydané vyhlásenie o zhode. Povinnosti výrobcu vyplývajúce z novely zákona č.185/2001 Zb. sú plnené prostredníctvom ASEKOL s.r.o.. Obaly nami dodávaných výrobkov sú spoplatnené v systéme EKO-KOM pod klientským  číslom EK-F03030004.

SPÄTNÝ ODBER POUŽITÝCH ELEKTROZARIADENÍ:

Je zabezpečovaný prostredníctvom firmy:

AVE Žďár nad Sázavou, s.r.o.
Jihlavská 2485/32
591 01 Žďár nad Sázavou

Alebo priamym odberom zadarmo priamo v našej spoločnosti:

DALIX, s.r.o.
Jamská 2439/59
591 01 Žďár nad Sázavou

V prípade dodania tovaru cez e-shop je spätný odber elektrozariadení možný po dohode na tel. 603 227 448 alebo na info@dalix.cz pred odoslaním nového tovaru.